Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NA PLATFORMIE KURSOWEJ https://martakubacka.akademia.onl/

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 01.01.2023r.
 2. Sklep Internetowy dostępny pod domeną https://martakubacka.akademia.onl/, prowadzony jest przez: English like a PRO di Marta Maria Kubacka z siedzibą w Castelseprio 21050 via Gran Paradiso 85, wpisana do włoskiego rejestru przedsiębiorców (Agenzia delle Entrate) pod numerem P.IVA 03935640122
 3. Można się skontaktować ze Sprzedawcą w następujący sposób:
 • adres e-mail: marta@englishlikeapro.pl
 • poczta tradycyjna: English like a PRO Castelseprio 21050 via Gran Paradiso 85, Włochy
 1. Dokument określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, oraz zasady zawarcia umowy o dostarczenie Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub Rzeczy ruchomej.
 2. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony Klientowi/Użytkownikowi przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt zgodny z umową.
 4. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 5. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek Vat).
 6. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 7. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z wymogami technicznymi niezbędnymi do korzystania ze Sklepu.
 8. Dostarczenie Produktów cyfrowych w tym treści cyfrowych odbywa się poprzez Internet w formie elektronicznej.

WYJAŚNIENIE DEFINICJI

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

 • Sprzedawca/Usługodawca – English like a PRO di Marta Maria Kubacka z siedzibą w Castelseprio 21050 via Gran Paradiso 85, wpisana do włoskiego rejestru przedsiębiorców (Agenzia delle Entrate) pod numerem P.IVA 03935640122.
 • Klient /Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Konsument– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta.
 • Przedsiębiorca– rozumie się przez to Klientów sklepu, którzy nie są Konsumentami oraz nie są osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
 • Sklep Internetowy lub Sklep – Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://martakubacka.akademia.onl/ oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zamówienia i zakupów określonych Produktów.
 • Usługa cyfrowa – usługa pozwalające klientowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, albo wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi , albo innej formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 • Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 • Platforma dla przedsiębiorczych kobiet/Platforma– platforma za pomocą której Klient
  korzysta z zasobów edukacyjnych. Okres na jaki dostęp do Platformy jest Klientowi udzielany zależy od Pakietu wykupionego przez Klienta.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Umowa o świadczenie usług – oznacza każdą umowę inna niżumowa sprzedaży towarów, na mocy której sprzedawca świadczy lub zobowiązuje się do świadczenia usług , w tym usługi cyfrowej na rzecz Klienta.
 • Zamówienie– czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 • Formularz zamówienia– formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Newsletter– jedna z Usług Elektronicznych świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Usługodawcę, polegającą na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail za zgodą Użytkownika.
 • Produkt– wszystkie treści cyfrowe dostępne w Sklepie oraz Rzeczy ruchome, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Produktem jest również usługa Konsultacji online.
 • Promocje – szczególne warunki zawarcia Umowy proponowane przez Usługodawcę w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez Usługodawcę zasadach np. obniżenie ceny Treści lub Usługi cyfrowej oraz Towaru rzeczy ruchomej/rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi.
 • Minimalne wymagania techniczne – odnoszą się do sprzętu komputerowego, oprogramowania i połączenia sieciowego wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych lub w celu korzystania z nich.
 • Konto – Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane osobowe podane przez Użytkownika oraz historia zamówienia w oraz umożliwia dostęp do wybranych Treści cyfrowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ SPRZEDAWCĘ

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego również następujące Usługi Elektroniczne:
 • umożliwienie Klientowi składania zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym poprzez Formularz Zamówienia;
 • umożliwienie Klientom subskrypcji Newsletter;
 • umożliwienie Klientowi założenie Konta.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych zgodnie z Regulaminem.
 2. W celu dokonania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym Klient korzysta
  z Formularza Zamówienia. Formularz Zamówienia jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Zamówienia przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo rezygnacji ze złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. Newsletter polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail informacji od Sprzedawcy, w tym informacji handlowych oraz treści marketingowych. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne. Zawarcie umowy na świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter następuje w chwilą pobrania bezpłatnego e ebooka, po uprzednim wskazaniu Imienia i adresu e-mail. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient uprawniony jest do rezygnacji z Usługi w każdym czasie poprzez oznaczenie w otrzymanej od Sprzedawcy wiadomości pola rezygnacji subskrypcji Newsletteru lub przesyłając informację Sprzedawcy o chęci rezygnacji na przykład za pośrednictwem e-maila.
 4. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza rejestracji, kliknięciu przycisku „Załóż konto” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie linku potwierdzającego, przesłanego automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
 5. Usługa elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Usługi świadczone są nieodpłatnie drogą elektroniczną na rzecz Klienta.
 7. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę może składać na adres mailowy lub pocztowy Usługodawcy.
 8. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów, do których dostęp możliwy jest po dokonaniu zakupu. Rejestracja na Platforma dla przedsiębiorczych kobiet/Platforma oraz utrzymanie Konta odbywa się nieodpłatnie.
 2. Produkty oferowane przez Sprzedawcę obejmują Treści cyfrowe oraz Usługi cyfrowe:
 • Kursy online. W celu dokonania zakupu Kursu online niezbędne jest zarejestrowanie Konta klienta prowadzonego w Sklepie. W celu otrzymania dostępu do kursu online Klient powinien zalogować się do Sklepu podając login i automatycznie wygenerowane hasło. Klient w każdym momencie może dokonać zmiany hasła. Materiały kursowe są dostępne od razu w panelu kursu online;
 • E- booki. Zakupiony Produkt jest dostępny do korzystania lub pobrania bezpośrednio z poziomu Konta Klienta po zalogowaniu się (jeśli Klient założył Konto). Jednocześnie do Klienta generowana jest automatycznie wiadomość e-mail potwierdzająca zawarcie Umowy oraz zawierająca aktywny link do Produktu;
 • Audiobooki. Zakupiony Produkt jest dostępny do korzystania lub pobrania bezpośrednio z poziomu Konta Klienta po zalogowaniu się (jeśli Klient założył Konto). Jednocześnie do Klienta generowana jest automatycznie wiadomość e-mail potwierdzająca zawarcie Umowy oraz zawierająca aktywny link do Produktu.
 1. Sprzedawca w swojej ofercie posiada również:
 • Indywidualne konsultacje online/Coaching językowy. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Klientowi usługę w postaci zakupionych konsultacji online, które odbywają się za pośrednictwem urządzeń do porozumiewania się na odległość, tj. Platformy Google Meets lub innej analogicznej platformy do wideokonferencji. Zakup konsultacji online odbywa się za pośrednictwem Sklepu i zostaje potwierdzony wiadomością wysłaną na adres mailowy Klienta. Konsultacje online zostają przeprowadzone po uprzednim uzgodnieniu terminu z Klientem.

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Dla zakupu oraz korzystania z zakupionego Produktu nie jest konieczne posiadanie przez Kupującego sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych. Wystarczające warunki, dające możliwość korzystania ze Sklepu, to:
 • dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet- komputer, tablet, telefon;
 • zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa;
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 • posiadanie pakietu oprogramowania – np. pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednika.
 1. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu i jego produktów zaleca się aby urządzenie z których korzysta Klient posiadało w szczególności:
 • aktualny system antywirusowy;
 • skuteczna zaporę bezpieczeństwa;
 • zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej;
 • aktywną funkcję akceptacji plików cookie oraz JavaScript w przeglądarce internetowej;
 • posiadanie pakietu oprogramowania – np. pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednika.
 1. W przypadku gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony materiał, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod wskazanym na stronie internetowej adresem e-mail: marta@englishlikeapro.pl

ZAKAZ DOSTARCZENIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym oferowanych Usług Elektronicznych, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 2. Klient winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 3. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. W Formularzu Zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych.
  W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu
  z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA PRODUKTY DOSTEPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Sprzedawca oferuje możliwość nabywania Produktów dostępnych na stronie https://martakubacka.akademia.onl/.
 2. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktów w różnych cenach.
 3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 4. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu, Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk Zamów pokazany wraz z ceną i opisem produktu w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie Przejdź do koszyka
 5. Kontynuując realizację Zamówienia Klient ma możliwość wpisania kodu zniżkowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie kod zniżkowy. W tym kroku jest też możliwość zaktualizowania koszyka. Następnie po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk przejdź do płatności, cena odpowiednio ulegnie modyfikacji.
 6. Celem złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
 • imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy( w przypadku otrzymania faktury NIP, kraj, region, miasto, ulicę, kod pocztowy, telefon, adres e-mail, uwagi do zamówienia(opcjonalnie);
 • akceptacji Regulaminu wraz z Polityką prywatności poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja Regulaminu wraz z Polityką prywatności jest niezbędna do sfinalizowania Zamówienia;
 • wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku kupuję i płacę który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.
 1. Klient może też złożyć uwagi do Zamówienia(opcjonalnie).
 2. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać płatności za zamówienie Produkty. Obecnie Sprzedawca udostępnił formę płodności: płatność elektroniczna za pośrednictwem operatora płatności online Paypal, Stripe lub poprzez przelew tradycyjny.
 3. W trakcje składania Zamówienia, do momentu kliknięcia w przycisk kupuję i płacę, Klient ma możliwość modyfikacji podanych danych oraz zmiany Produktu.
 4. Klient dokonujący kliknięcia w przycisk kupuję i płacę, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 6. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 7. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
 • nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia;
 • nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia zamówienia(w przypadku wyboru opcji płatności przelewem).

CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny zamieszczone w Sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania, przeprowadzania promocji i dawania rabatów.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 4. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danych Produktów, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 5. Jeżeli Produkty są oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych Produktów do dnia wprowadzenia obniżki.
 6. Sprzedawca udostępnia następującą formę płatności:
 • Stripe
 • Paypal
 • Przelew tradycyjny na konto bankowe
 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności tradycyjnym przelewem bankowym, Sprzedawca dostarczy Produkt najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty za zamówiony Produkt na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności obsługiwanych przez zewnętrzny system płatności Stripe lub Paypal, Sprzedawca dostarczy Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe oraz Towar z elementami cyfrowymi Klientowi niezwłocznie po potwierdzeniu przez ten podmiot dokonania pełnej płatności przez Klienta. Sprzedawca dostarczy Produkt najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego od daty zaksięgowania wpłaty za zamówiony Produkt.
 3. Do każdego Zamówienia na żądanie wystawiany jest dowód zakupu tj. paragon lub faktura, w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, nie później niż w terminie do 7 dni roboczych, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRE-ORDER(PRZEDSPRZEDAŻY)

 1. W stosunku do wybranych Produktów Sprzedawca może umożliwić złożenie Zamówienia w trybie pre- order (przedsprzedaży).
 2. Przedsprzedaż umożliwia zamówienie Produktu przed jego premierą w cenie specjalnej.
 3. Przedsprzedażą mogą zostać objęte Produkty nowe i cechujące się małą dostępnością, Produkty, które dopiero ukażą się w Sklepie.
 4. Termin dostępności Produktów objętych przedsprzedażą znajduje się w opisie Produktu.
 5. Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami, chyba że coś innego zostało wskazane w opisie oferty przedsprzedaży.

DOSTARCZENIE PRODUKTÓW W POSTACI TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH

 1. Sprzedawca dostarcza Klientowi Treść cyfrową lub Usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że coś innego zostało wyraźnie zawarte w opisie lub ofercie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej
 2. Dostarczenie Klientowi Treści cyfrowej lub Usługo cyfrowej może odbywać się także cyklicznie, w określonych odstępach uzasadnionych specyfiką i celami danych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.
 3. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Klientowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Klient lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 4. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 5. Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail, w której zamieszcza aktywny link do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej wraz z instrukcją, lub dostarcza instrukcję pobrania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 6. W przypadku, gdy Klient poda nieprawidłowy e-mail, albo nie zapewni warunków dostarczalności wiadomości e-mail zgodnie z Regulaminem, ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Zamówienia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

ZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ

 1. Treść cyfrowa/Usługa cyfrowa/Rzecz ruchoma będzie zgodny z Umową jeśli zgodne z umowa pozostają w szczególności opis, rodzaj, ilość, kompletność, kompatybilność, funkcjonalność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji jeśli jest to wymagane dla Produktu danego rodzaj.
 2. Oceny zgodności z umową należy dokonywać biorąc pod uwagę konkretny, szczególny rodzaj Produktu i tego czy nadaje się do celów dla których zazwyczaj korzysta się z treści tego rodzaju, z uwzględnieniem treści przepisów prawa, norm technicznych oraz dobrych praktyk. Występuje w takiej ilości i ma takie cechy w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju.
 3. W przypadku niezgodności Produktu z umową Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo żądania doprowadzenia Produktu do zgodności z umową, a gdy nie da się doprowadzić do zgodności Produkty z umową lub gdy będzie to bardzo trudne lub niemożliwe do realizacji w rozsądnym terminie do żądania obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku niezgodności Produktu z umową Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje żądanie doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
 5. Sprzedawca doprowadza Produkt do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili w której został poinformowany przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niezgodności dla Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
 6. Koszty doprowadzenia Produktu do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
 7. Jeśli doprowadzenie Produktu do zgodności z umową nie jest możliwe lub wymaga nadmiernych kosztów po stronie Sprzedawcy lub brak zgodności Produktu występuje nadal mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umowa lub brak zgodności z umowa jest istotny to Konsumenta oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może żądać obniżenia jego ceny lub odstąpienia od umowy.
 8. Przy ocenie nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową, wartość produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta powstałe w skutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
 9. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami technicznymi niezbędnymi do korzystania ze Sklepu oraz Produktu w szczególności Treści i Usługi cyfrowej, o których jest mowa w Regulaminie.
 10. Konsumenta oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest zobowiązany do współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych w celu ustalenia czy brak zgodność Produktu z umowa w odpowiednim czasie nie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta i braku jego kompatybilności.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność z umową, jeśli najpóźniej z chwilą zawarcia umowy sprzedawca wyraźnie poinformowała Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, że konkretna cecha lub cechy Produktu odbiegają od wymogów zgodności z umową a następnie Konsumenta oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wyraźnie zaakceptował brak danej cechy lub jej niezgodność, odrębnie dla każdej takiej cechy Produktu.
 12. Dla Produktów dostarczanych w sposób ciągły odpowiedzialność Sprzedawcy trwa przez cały okres dostarczania Produktu.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w regulaminie.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone drogą korespondencji e-mail na adres: marta@englishlikeapro.pl
 3. Sprzedawca udostępnia w załączniku do Regulaminu wzór odstąpienia od umowy.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie..
 3. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta od umowy, które zobowiązany jest ponieść Konsument lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta:

WYJĄTKI OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczenie treści cyfrowych niedostarczonych na nośniku materialnym za który jest on zobowiązany do zapłaty ceny jeśli łącznie Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta przyjął to do wiadomości. Sprzedawca przekazał Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie udzielonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowej w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku zamówienia Treści cyfrowej oraz Usługi cyfrowej Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta który w okolicznościach wskazanych w pkt.1 pobierze plik lub zaloguje się do kursu lub skorzysta z konsultacji online przed upływem 14 dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od zamówienia, traci prawo do odstąpienia od umowy.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
 2. Klient będący Przedsiębiorcą nie przysługuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.
 3. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 5. W stosunku do Przedsiębiorców Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny za konkretny Produkt, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

OPINIE O PRODUKTACH W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W ramach strony internetowej reprezentowane są opinie Klientów Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca dochowuje wszelkiej staranności, by opinie oparte były na rzeczywistych odczuciach Klientów.
 3. Prezentowane na stronie internetowej opinie są weryfikowane i pochodzą wyłącznie od osób, które korzystają z produktów Sprzedawcy.
 4. Opinie w Sklepie pochodzą również od zewnętrznych narzędzi czy serwisów prezentujących opinie klientów np. do wizytówki Google, do social mediów, w tym fanpage na Facebooku. Są prezentowane w formie opinii pisemnej z wizerunkiem i danymi Klienta.
 5. W jaki sposób Sprzedawca weryfikujemy opinie? Sprzedawca kontaktuje się z osobami, które je wystawiły z podziękowaniem czy prośbą o zgodę na publikację opinii. Jeśli Sprzedawca nie jest w stanie zweryfikować podmiotu, który wystawił opinię, to nie zamieszcza jej na stronie internetowej.
 6. W przypadku pytań dotyczących opinii Sprzedawca chętnie udzieli informacji.

WARUNKI LICENCYJNE DLA PRODUKTÓW

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji.
 2. Klient ma prawo korzystać z zakupionego Produktu na własny użytek i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zabrania się Klientowi udostępniać Produkt lub dane do swojego Konta innym osobom .
 4. Produkt który został zakupiony nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 5. Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:
 • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktu w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek;
 • wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości Produktu;
 • odpłatnego rozpowszechniania Produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
 • nieodpłatnego rozpowszechniania Produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

DANE OSOBOWE

 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://martakubacka.akademia.onl/polityka-prywatnosci/
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji Zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu Umowami o dostarczenie Produktu lub umowami o świadczenie Usług Elektronicznych.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu lub umów o świadczenie Usług Elektronicznych. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.
 4. Klient ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 5. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA.

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep Internetowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 165, str. 1) Konsument ma również możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 5. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 6. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu tylko z ważnych przyczyn to jest np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy .
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego poprawnego .
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO.
Copyright © English like a PRO Marta Maria Kubacka. Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone.

Polityka prywatności

Regulamin sklepu